Connecting Your Mixer to Amplifier for Quality Sound

Lúc đầu, việc kết nối bộ trộn và bộ khuếch đại của bạn có vẻ khó khăn, nhưng với hướng dẫn từng bước này, bạn sẽ sẵn sàng khuấy động ngay lập tức.

Đầu tiên, xác định vị trí giắc cắm đầu ra âm thanh trên máy trộn của bạn. Các giắc cắm này thường được gắn nhãn "Main Out" hoặc "Line Out" và sẽ là đầu nối 1/4" hoặc RCA.

Tiếp theo, xác định vị trí giắc cắm đầu vào âm thanh trên bộ khuếch đại của bạn. Các giắc cắm này phải khớp với các đầu nối trên giắc cắm đầu ra của bộ trộn và thường sẽ được gắn nhãn "Line In" hoặc "Aux In".

Để kết nối cả hai, chỉ cần kết nối một đầu của cáp với giắc cắm đầu ra trên bộ trộn và đầu còn lại với giắc cắm đầu vào trên bộ khuếch đại. Nếu sử dụng đầu nối RCA, đảm bảo rằng đầu nối màu đỏ được cắm vào đầu vào màu đỏ trên bộ khuếch đại và đầu nối màu trắng được cắm vào đầu vào màu trắng.

Bây giờ là lúc kết nối loa của bạn với bộ khuếch đại. Xác định vị trí các đầu ra của loa trên bộ khuếch đại, thường được gắn nhãn "Loa" hoặc "Speaker Out" và kết nối các loa bằng dây loa. Đảm bảo kết nối dây dương với cực dương và dây âm với cực âm trên bộ khuếch đại và loa.

Khi mọi thứ đã được kết nối, hãy bật nguồn bộ khuếch đại và bộ trộn, đồng thời điều chỉnh âm lượng trên bộ trộn và bộ khuếch đại nếu cần.

Cuối cùng, kiểm tra âm thanh bằng cách phát nhạc qua bộ trộn và điều chỉnh âm lượng và âm sắc khi cần. Với hướng dẫn đơn giản này, bạn sẽ có thể nghe nhạc theo cách bạn muốn ngay lập tức.

Hướng dẫn từng bước để kết nối máy trộn của bạn với bộ khuếch đại.

  1. Xác định vị trí các giắc cắm đầu ra âm thanh trên bộ trộn, thường được gắn nhãn "Main Out" hoặc "Line Out". Các giắc cắm này thường là đầu nối 1/4" hoặc RCA.

  2. Xác định vị trí các giắc cắm đầu vào âm thanh trên bộ khuếch đại, thường được gắn nhãn "Line In" hoặc "Aux In". Các giắc cắm này phải khớp với các đầu nối trên giắc cắm đầu ra của bộ trộn.

  3. Kết nối một đầu của cáp với giắc cắm đầu ra trên bộ trộn và đầu còn lại với giắc cắm đầu vào trên bộ khuếch đại. Nếu sử dụng đầu nối RCA, đảm bảo rằng đầu nối màu đỏ được cắm vào đầu vào màu đỏ trên bộ khuếch đại và đầu nối màu trắng được cắm vào đầu vào màu trắng.

  4. Xác định vị trí đầu ra loa trên bộ khuếch đại, thường được gắn nhãn "Loa" hoặc "Speaker Out".

  5. Kết nối loa với đầu ra bộ khuếch đại bằng dây loa. Đảm bảo kết nối dây dương với cực dương và dây âm với cực âm trên bộ khuếch đại và loa.

  6. Bật nguồn bộ khuếch đại và bộ trộn, đồng thời điều chỉnh âm lượng trên bộ trộn và bộ khuếch đại nếu cần.

  7. Kiểm tra âm thanh bằng cách phát nhạc qua bộ trộn và điều chỉnh âm lượng và âm sắc khi cần.

Amplifier connectionAudio connectionHookupSetup your systemSpeaker connection